حدود قیمت: از به

sahar

  خرید و فروشفروش فوری
  95,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلادرچمستان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  sahar

  5 روز پیش

  95,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  325,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلاسندداردر چمستان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  sahar

  5 روز پیش

  325,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  88,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلادرشمال

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  5 روز پیش

  88,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  880,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا اقساطی در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 325

  ویلا

  sahar

  1 هفته پیش

  880,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 325

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  125,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلاسندداردر چمستان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  sahar

  1 هفته پیش

  125,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  185,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلادر چمستان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  sahar

  1 هفته پیش

  185,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  325,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  sahar

  1 هفته پیش

  325,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  88,000,000تومان/کلید تحویل 
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلادرچمستان

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  sahar

  2 هفته پیش

  88,000,000تومان/کلید تحویل 

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  88,000,000تومان/کلیدتحویل 
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلااقساطی درچمستان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  sahar

  2 هفته پیش

  88,000,000تومان/کلیدتحویل 

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلیدتحویل 
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 245

  ویلا

  sahar

  2 هفته پیش

  170,000,000تومان/کلیدتحویل 

  تخت: 4متر مربع: 245

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  188,000,000تومان/کلیدتحویل 
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  sahar

  2 هفته پیش

  188,000,000تومان/کلیدتحویل 

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  198,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلادر چمستان

  تخت: 4متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  2 هفته پیش

  198,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 145

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  75,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 145

  کلنگی

  sahar

  2 هفته پیش

  75,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 145

  کلنگی

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  sahar

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا اقساطی در چمستان

  متر مربع: 230

  ویلا

  sahar

  3 هفته پیش

  650,000,000تومان

  متر مربع: 230

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  880,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  sahar

  3 هفته پیش

  880,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاسنددار چمستان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  3 هفته پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  325,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلالاکچری در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  3 هفته پیش

  325,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدوفروش سنددار در نور

  تخت: 4متر مربع: 285

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  230,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 285

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  160,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلاارزان در چمستان

  خوابگاه: ۳متر مربع: 125

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  160,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳متر مربع: 125

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا فلت چمستان

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  95,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلاسنددار در چمستان

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  95,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  210,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلالاکچری چمستان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  210,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  240,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاارزان درنور

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  240,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  950,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدویلادر چمستان

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  950,000,000تومان/پیش

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  88,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدوفروش ویلادرنور

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  88,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  ۸۵۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  ۸۵۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  430,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  325,000,000تومان

  متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  1 ماه پیش

  325,000,000تومان

  متر مربع: 145

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  275,000,000تومان

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  275,000,000تومان

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  345,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلادر چمستان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  345,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلادر چمستان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خریدو فروش مبله در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  325,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلالوکس در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  325,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  380,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلااقساطی درچمستان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  380,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خریدو فروش مبله در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  325,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلالوکس در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  325,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  245,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا سنددار در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 235

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  245,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 235

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان درچمستان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  280,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/پیش
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان درچمستان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  280,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  285,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  285,000,000تومان/پیش

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  95,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  95,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  210,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 168

  ویلا

  sahar

  2 ماه پیش

  210,000,000تومان/پیش

  تخت: 3متر مربع: 168

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  435,000,000تومان

  متر مربع: 230

  ویلا

  sahar

  4 ماه پیش

  435,000,000تومان

  متر مربع: 230

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خری ویلا اقساطی در نور

  متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  4 ماه پیش

  450,000,000تومان

  متر مربع: 210

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  sahar

  4 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  sahar

  5 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدوفروش ویلا اقساطی در نور

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  5 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا اقساطی در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  sahar

  5 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  95,000,000تومان

  متر مربع: 165

  ویلا

  sahar

  5 ماه پیش

  95,000,000تومان

  متر مربع: 165

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  98,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  5 ماه پیش

  98,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 185

  ویلا

  sahar

  6 ماه پیش

  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 185

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۳۶۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش اقساط ویلا نور

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  6 ماه پیش

  ۳۶۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  ۲۳۵۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلاشهرکی چمستان

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  6 ماه پیش

  ۲۳۵۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  ۲۱۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاشهرکی چمستان

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  6 ماه پیش

  ۲۱۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  90,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  7 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  98,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  98,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  ۳۸۵۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروش

  ویلا نور

  روستاي بهدشت، استان مرکزی، ایران

  تخت: 3متر مربع: 380

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  ۳۸۵۰۰۰۰۰۰

  تخت: 3متر مربع: 380

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  230,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلاشهرکی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  ۲۱۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  ۲۱۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 145

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  370,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  370,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  370,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  370,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  330,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 135

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 135

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  345,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 135

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  345,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 135

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  370,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  370,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  ۲۱۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروش

  فروش ویلا درچمستان

  استان مازندران، جاده آمل - چمستان، ایران

  خوابگاه: ۴متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  7 ماه پیش

  ۲۱۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۴متر مربع: 145

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  8 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروش
  950,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 750

  ویلا

  sahar

  8 ماه پیش

  950,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 750

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروش
  355,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 385

  ویلا

  sahar

  8 ماه پیش

  355,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 385

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروش
  ۳۷۵۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروش

  خریدو فروش ویلا در نور

  نور

  تخت: 4مترمربع: 185

  ویلا

  sahar

  8 ماه پیش

  ۳۷۵۰۰۰۰۰۰

  تخت: 4مترمربع: 185

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروش
  230,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  sahar

  8 ماه پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروش
  ۳۲۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروش

  فروش ویلادرچمستان

  استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

  خوابگاه: ۴مترمربع: 200

  ویلا

  sahar

  8 ماه پیش

  ۳۲۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۴مترمربع: 200

  ویلا

  8 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  230,000,000تومان
  خرید و فروش

  نیم پیلوت شهرکی

  چمستان بهدشت

  متر مربع: 180

  ویلا

  sahar

  8 ماه پیش

  230,000,000تومان

  متر مربع: 180

  ویلا

  8 ماه پیش