حدود قیمت: از به

hoseyni

  خرید و فروش
  900,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 320

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 320

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  2,400,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  2,400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  2,400,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  2,400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  270,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  270,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  750,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  750,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  4,500,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  4,500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  hoseyni

  2 هفته پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  hoseyni

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  hoseyni

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  hoseyni

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  470,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  hoseyni

  3 هفته پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  2,400,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  hoseyni

  4 هفته پیش

  2,400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروش
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا سیسنگان

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  hoseyni

  4 هفته پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  hoseyni

  4 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروش
  2,500,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  hoseyni

  4 هفته پیش

  2,500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  hoseyni

  4 هفته پیش

  500,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروش
  260,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  hoseyni

  4 هفته پیش

  260,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  hoseyni

  4 هفته پیش

  500,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروش
  370,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  hoseyni

  4 هفته پیش

  370,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروش
  550,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  750,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  480,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  950,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  950,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  متر مربع: 140

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  320,000,000تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  750,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  5,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا ساحلی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 320

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  5,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 320

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  hoseyni

  1 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  1 ماه پیش