حدود قیمت: از به

درسا

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خریدویلا رویان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  درسا

  2 روز پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خریدویلا در شمال

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  درسا

  4 روز پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خریدویلا در نوشهر

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  درسا

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  390,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  1 هفته پیش

  390,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  80,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  درسا

  1 هفته پیش

  80,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  80,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا همکف چمستان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  درسا

  1 هفته پیش

  80,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  درسا

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  75,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  درسا

  1 ماه پیش

  75,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاباغ جنگلی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  درسا

  1 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاچمستان دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  1 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  75,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاچمستان دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  1 ماه پیش

  75,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  60,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانورجنگلی

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  درسا

  1 ماه پیش

  60,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  60,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  درسا

  1 ماه پیش

  60,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خریدویلادوبلکس نور

  تخت: 3متر مربع: 620

  ویلا

  درسا

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 620

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانوردوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  درسا

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاچمستان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  درسا

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانوشهرساحلی

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  درسا

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  90,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانورجنگلی

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  درسا

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانوشهرساحلی

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  درسا

  2 ماه پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانورجنگلی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  2 ماه پیش

  230,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانورجنگلی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلارویان جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  650,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان/پیش پزداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلارویان جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 520

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  700,000,000تومان/پیش پزداخت

  تخت: 4متر مربع: 520

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانورجنگلی

  تخت: 3متر مربع: 390

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 390

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  260,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  260,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانور ساحلی

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاچمستان دوبلکس

  تخت: 4متر مربع: 185

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 185

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  235,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاچمستان دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  235,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  240,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانوشهرشهرکی

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  240,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاچمستان دوبلکس

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاسیسنگان ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  1,700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلارویان ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 480

  ویلا

  درسا

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 480

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلارویان جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  870,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان ساحلی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  870,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانوشهر ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  570,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا سیسنگان

  تخت: 3متر مربع: 350

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  570,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 350

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  150,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در سیسنگان

  تخت: 3متر مربع: 235

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 235

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاچمستان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا سیسنگان ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  1,500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر ساحلی

  تخت: 5متر مربع: 1100

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  3,500,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 1100

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 480

  ویلا

  درسا

  4 ماه پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 480

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  6,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  6,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا سیسنگان

  متر مربع: 350

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  1,000,000,000تومان

  متر مربع: 350

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا ساحلی رویان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  1,300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در رویان

  تخت: 4متر مربع: 310

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 310

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان ساحلی

  متر مربع: 500

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  2,200,000,000تومان

  متر مربع: 500

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا در نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  1,500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانور ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا سیسنگان ساحلی

  متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  790,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  790,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر ساحلی استخردار

  تخت: 4متر مربع: 700

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 700

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان ساحلی

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  درسا

  5 ماه پیش

  1,300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلانوشهر استخردار لاکچری

  متر مربع: 500

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  2,200,000,000تومان

  متر مربع: 500

  ویلا

  6 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر جنگلی فول امکانات

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی استخردار

  مازندران سعادت آباد

  متر مربع: 150

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 150

  ویلا

  6 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  220,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  220,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر جنگلی لاکچری

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاباغ جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ساحلی نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 700

  ویلا

  درسا

  6 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 700

  ویلا

  6 ماه پیش