حدود قیمت: از به

درسا

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوردوبلکس

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

درسا

4 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاچمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

درسا

1 هفته پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهرساحلی

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

درسا

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

درسا

1 هفته پیش

90,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهرساحلی

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

درسا

1 هفته پیش

360,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
230,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

1 هفته پیش

230,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

1 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

درسا

2 هفته پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/پیش پزداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

درسا

2 هفته پیش

700,000,000تومان/پیش پزداخت

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 390

ویلا

درسا

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 390

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

درسا

4 هفته پیش

260,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانور ساحلی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

درسا

4 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاچمستان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 185

ویلا

درسا

4 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 185

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
235,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاچمستان دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

درسا

1 ماه پیش

235,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
240,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهرشهرکی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

درسا

1 ماه پیش

240,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلاچمستان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

درسا

1 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاسیسنگان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

درسا

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

درسا

1 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

درسا

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
870,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان ساحلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

2 ماه پیش

870,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهر ساحلی

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

درسا

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا سیسنگان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

درسا

2 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

درسا

2 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در سیسنگان

تخت: 3متر مربع: 235

ویلا

درسا

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 235

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاچمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

درسا

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

درسا

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

درسا

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

درسا

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر جنگلی

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

درسا

2 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
6,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

درسا

3 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

درسا

3 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا سیسنگان

متر مربع: 350

ویلا

درسا

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان

متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ساحلی رویان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

درسا

3 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

درسا

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان ساحلی

متر مربع: 500

ویلا

درسا

3 ماه پیش

2,200,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در نوشهر

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

درسا

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانور ساحلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

درسا

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان ساحلی

متر مربع: 200

ویلا

درسا

3 ماه پیش

1,100,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
790,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

درسا

3 ماه پیش

790,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی استخردار

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

درسا

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان ساحلی

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

درسا

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر جنگلی دوبلکس نمارومی

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

درسا

3 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

درسا

3 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

درسا

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

درسا

4 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهر استخردار لاکچری

متر مربع: 500

ویلا

درسا

4 ماه پیش

2,200,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر جنگلی فول امکانات

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

درسا

4 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

درسا

4 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی استخردار

مازندران سعادت آباد

متر مربع: 150

ویلا

درسا

4 ماه پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

درسا

4 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

درسا

4 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر جنگلی لاکچری

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

درسا

4 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

درسا

4 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاباغ جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

درسا

4 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

درسا

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

4 ماه پیش