حدود قیمت: از به

بهداد

chamestan

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  6 روز پیش

  550,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  بهداد

  6 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان اقساطی

  نور

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  بهداد

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  210,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  بهداد

  1 هفته پیش

  210,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور شهرکی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  1 هفته پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان نما مدرن

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  1 هفته پیش

  250,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان نما سنگ

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  بهداد

  2 هفته پیش

  310,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان اقساطی

  نور

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  بهداد

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  بهداد

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  4 هفته پیش

  220,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی ارزان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  بهداد

  4 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان لاکچری

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  4 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  بهداد

  4 هفته پیش

  110,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  بهداد

  4 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,000,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور شهرکی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  4 هفته پیش

  1,000,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان لاکچری

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  450,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان اوکازیون

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا در شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان نما سنگ

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  350,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نما مدرن چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نما رومی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  340,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  420,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  420,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  300,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  110,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  110,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان نما سنگ

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  150,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  دوبلکس چمستان اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  1,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  320,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/اقساطی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان اقساطی

  نور

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان/اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 265

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 265

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  220,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  110,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  110,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 290

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 290

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  320,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نما مدرن چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نما رومی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  230,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور

  نور

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نما مدرن چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  135,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  135,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نما مدرن چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی جوربند

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  125,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  125,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۱۷۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا مجلل چمستان

  تور چمستان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  ۱۷۰۰۰۰۰۰۰

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلادوبلکس نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  80,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  80,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  170,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان کوهستانی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  170,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا چمستان

  نور

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا چمستان سعادت اباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  بهداد

  4 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا لاکچری نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 350

  ویلا

  بهداد

  4 ماه پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 5متر مربع: 350

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  110,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا چمستان سعادت اباد

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  140,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  140,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان سعادت اباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش فوری ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا چمستان سعادت اباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا رویان جنگلی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 350

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 5متر مربع: 350

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  220,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  220,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا استخردار چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  360,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  240,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  240,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا چمستان کوهستانی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  165,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان سعادت اباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  165,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  دوبلکس نما رومی نور اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  فروش ویلا مجلل چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان جنگلی اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا چمستان کوهستانی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  210,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا همکف چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  210,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش از پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان نعمت آباد

  نور

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش از پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  365,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  فروش ویلا چمستان سعادت اباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  365,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  315,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان جنگلی

  نور

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  315,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  270,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا نیم‌پلوت چمستان

  چمستان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  270,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا مجلل نور

  نور

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور سعادت اباد

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا مجلل نور

  نور

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا رویان جنگلی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا چمستان سعادت اباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  210,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا مجلل چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  210,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا دوبلکس چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا در رویان جنگلی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان نما سنگ

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا دوبلکس چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  160,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان سعادت اباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  160,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  فروش ویلا چمستان جنگلی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  5 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  فروش ویلا دوبلکس چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  فروش ویلا چمستان اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  فروش ویلا نور

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  180,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا دوبلکس چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  180,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا رویان

  رویان

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  150,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا رویان ساحلی

  رویان ساحلی

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا نور شهرک یاس

  نور جاده جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  285,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا چمستان جنگلی

  نور کیابسر

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  285,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا نور

  نور

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا رویان نما رومی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  بهداد

  6 ماه پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا