حدود قیمت: از به

ارغوان

  خرید و فروشفروش فوری
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  ارغوان

  17 ساعت پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  17 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  18 ساعت پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  18 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  18 ساعت پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  18 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  22 ساعت پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  22 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 75

  ویلا

  ارغوان

  3 روز پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 75

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  3 روز پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ارغوان

  3 روز پیش

  230,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  3 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  ارغوان

  3 روز پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  3 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  3 روز پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  4 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  4 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  4 روز پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  4 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  4 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  4 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  ارغوان

  4 روز پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  160,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  160,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  160,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  160,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  140,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  140,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  ارغوان

  5 روز پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  6 روز پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ارغوان

  6 روز پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  ارغوان

  7 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  ارغوان

  7 روز پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  7 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  7 روز پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  7 روز پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  ارغوان

  7 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  7 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  7 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  180,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  180,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  500,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  550,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرزد ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  550,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  3,300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  180,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  700,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  280,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا مازندران

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  230,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  170,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  180,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  180,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  توافقی
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  توافقی

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  180,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  170,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  170,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلت در شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  280,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  2 هفته پیش

  170,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2: 110

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2: 110

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور

  نور

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  230,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3: 200

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 70

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 70

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  رهن و اجارهفروش فوری
  350,000,000تومان
  رهن و اجارهفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید وبلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا لاکچری شمال رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 320

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 320

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال جوربند

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا فلت چوبی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا پیلوت چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا دوبلکس جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا سرسبز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا قطعه یک جنگل رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  800,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا باغ ۸۵۰ متری نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  ارغوان

  4 هفته پیش

  600,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان/کلید تحویل