حدود قیمت: از به

ایمان آرامش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  850,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  ایمان آرامش

  2 روز پیش

  850,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  375,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ایمان آرامش

  3 روز پیش

  375,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  275,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ایمان آرامش

  4 روز پیش

  275,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  240,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  ایمان آرامش

  4 روز پیش

  240,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ایمان آرامش

  4 روز پیش

  230,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ایمان آرامش

  6 روز پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  275,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  ایمان آرامش

  6 روز پیش

  275,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 186

  ویلا

  ایمان آرامش

  6 روز پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 186

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  235,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  ایمان آرامش

  1 هفته پیش

  235,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  گیلانده، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ایمان آرامش

  1 هفته پیش

  230,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ایمان آرامش

  1 هفته پیش

  260,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ایمان آرامش

  1 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  ایمان آرامش

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  ایمان آرامش

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان/نصف این مبلغ نقد مابقی اقساط یا معاوضه
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  انارور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  ایمان آرامش

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان/نصف این مبلغ نقد مابقی اقساط یا معاوضه

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  ایمان آرامش

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  ایمان آرامش

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان قیمت در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  ایمان آرامش

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا استخردار در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  ایمان آرامش

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/نصف این مبلغ نقد مابقی اقساط بلندمدت بدون بهره
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا لاکچری ارزان اقساطی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  ایمان آرامش

  3 هفته پیش

  600,000,000تومان/نصف این مبلغ نقد مابقی اقساط بلندمدت بدون بهره

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 هفته پیش