مقایسه املاک

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 350

ویلا

جواهری

9 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 350

ویلا

9 ماه پیش

400,000,000تومان
400,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم متین

9 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس پرنیان

9 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

9 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

9 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم متین

9 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس پرنیان

9 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 350

ویلا

9 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

خانم سلطانی

9 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 320

ویلا

مهندس پرنیان

9 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 320

ویلا

9 ماه پیش