املاک موسوی

+981155226655

خرید و فروش ویلا در شمال

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا120 متر مربع
 • موقعیت
280,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا170 متر مربع
 • موقعیت
650,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا185 متر مربع
 • موقعیت
450,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ3000 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر مربع
 • موقعیت
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا135 متر مربع
 • موقعیت
310,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا120 متر مربع
 • موقعیت
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا350 متر مربع
 • موقعیت
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ180 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا80 متر مربع
 • موقعیت
140,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر مربع
 • موقعیت
760,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ170 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا85 متر مربع
 • موقعیت
250,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ260 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا180 متر مربع
 • موقعیت
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر مربع
 • موقعیت
950,000,000 تومان / پیش پرداخت