مقایسه املاک

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 280

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 280

ویلا

3 روز پیش

2,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 340

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

2,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 340

ویلا

3 روز پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 330

ویلا

3 روز پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 310

ویلا

3 روز پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 400

ویلا

3 روز پیش

310,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

310,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

850,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 270

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

850,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 270

ویلا

3 روز پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش