املاک موسوی

+981155226655

خرید و فروش ویلا در شمال

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا140 متر مربع
 • موقعیت
400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا100 متر مربع
 • موقعیت
280,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا140 متر مربع
 • موقعیت
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا180 متر مربع
 • موقعیت
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر مربع
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا210 متر مربع
 • موقعیت
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا90 متر مربع
 • موقعیت
210,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ230 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا170 متر مربع
 • موقعیت
420,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ210 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا90 متر مربع
 • موقعیت
230,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ620 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر مربع
 • موقعیت
4,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ240 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا167 متر مربع
 • موقعیت
320,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر مربع
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت