مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

290,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

290,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 240

ویلا

2 سال پیش

خواب: 2متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 220

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

2 سال پیش

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 280

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 280

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

113,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

2 سال پیش