مقایسه املاک

2,800,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم سعادت

4 هفته پیش

2,800,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 500

ویلا

خانم بابایی

4 هفته پیش

2,200,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 500

ویلا

4 هفته پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت
700,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

9,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 800

ویلا

خانم سعادت

4 هفته پیش

9,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 800

ویلا

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

خانم بابایی

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

7,300,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 612

ویلا

خانم سعادت

4 هفته پیش

7,300,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 612

ویلا

4 هفته پیش

2,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 5متر مربع: 380

ویلا

خانم راد

4 هفته پیش

2,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 5متر مربع: 380

ویلا

4 هفته پیش

60,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 330

ویلا

4 هفته پیش

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم بابایی

4 هفته پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش