حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
620,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

1 ساعت پیش

620,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

1 ساعت پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

ارغوان

1 ساعت پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

1 ساعت پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

abolfazl7

7 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

7 ساعت پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ارغوان

7 ساعت پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

7 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 110

ویلا

شریعتی

7 ساعت پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 110

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

9 ساعت پیش

570,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

9 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 145

ویلا

شریعتی

9 ساعت پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 145

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

9 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

9 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

9 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

9 ساعت پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

9 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 100

ویلا

شریعتی

9 ساعت پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 100

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در رویان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

1 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
340,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

1 روز پیش

340,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 190

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 190

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 120

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال شهرکی

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
340,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

2 روز پیش

340,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 200

ویلا

farzin

3 روز پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال اقساطی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

abolfazl7

4 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

560,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

خانم متین

4 روز پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

اکنش

4 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

abolfazl7

4 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نور

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 190

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 190

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 190

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 190

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

140,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 135

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 135

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 110

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 110

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 190

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 190

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 75

ویلا

ارغوان

5 روز پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 75

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

5 روز پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

5 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 105

ویلا

ارغوان

5 روز پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 105

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نوشهر

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نور

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

hoseyni

6 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

hoseyni

6 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
470,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
520,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

520,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

abolfazl7

6 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

6 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

6 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

6 روز پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

6 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

6 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

شریعتی

1 هفته پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لوکس در نوشهر

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

قاضی

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

شریعتی

1 هفته پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش