مقایسه املاک

550,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 210

ویلا

خانم سعادت

3 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 210

ویلا

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 290

ویلا

خانم سعادت

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 290

ویلا

3 هفته پیش

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 800

ویلا

خانم بابایی

3 هفته پیش

9,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 800

ویلا

3 هفته پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 260

ویلا

خانم سعادت

3 هفته پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 260

ویلا

3 هفته پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 260

ویلا

خانم بابایی

3 هفته پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 260

ویلا

3 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

1,100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 330

ویلا

خانم بابایی

3 هفته پیش

1,100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 330

ویلا

3 هفته پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم سعادت

4 هفته پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

خانم بابایی

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش