مقایسه املاک

280,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

280,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

2 روز پیش

950,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 504

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

950,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 504

ویلا

2 روز پیش

1,400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

1,400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

2 روز پیش

620,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

620,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

530,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 350

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

530,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 350

ویلا

2 روز پیش

240,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 210

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

240,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 210

ویلا

2 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

2 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

2 روز پیش

620,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 250

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

620,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 250

ویلا

2 روز پیش