املاک موسوی

+981155226655

کناف

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
450,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ361 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا220 متر مربع
 • موقعیت
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر مربع
 • موقعیت
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ155 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
550,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا185 متر مربع
 • موقعیت
350,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا350 متر مربع
 • موقعیت
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر مربع
 • موقعیت
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ235 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا110 متر مربع
 • موقعیت
320,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر مربع
 • موقعیت
110,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ255 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا160 متر مربع
 • موقعیت
650,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا180 متر مربع
 • موقعیت
450,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ225 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا240 متر مربع
 • موقعیت
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت