مقایسه املاک

460,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

خانم پویا

1 هفته پیش

460,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

خانم سعادت

1 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

7,200,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 270

ویلا

قاضی

1 هفته پیش

7,200,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 270

ویلا

1 هفته پیش

1,700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 260

ویلا

قاضی

2 هفته پیش

1,700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 260

ویلا

2 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

خانم پویا

2 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

540,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

قاضی

2 هفته پیش

540,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

850,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

قاضی

2 هفته پیش

850,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

950,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

قاضی

2 هفته پیش

950,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 250

ویلا

قاضی

2 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش