مقایسه املاک

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 230

ویلا

5 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 250

ویلا

5 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 280

ویلا

5 روز پیش

1,500,000,000تومان/پیش پرداخت
1,500,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 350

ویلا

5 روز پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 500

ویلا

5 روز پیش

3,000,000,000تومان/پیش پرداخت
3,000,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 1400

ویلا

5 روز پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 700

ویلا

5 روز پیش