مقایسه املاک

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 228

ویلا

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 220

ویلا

5 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 250

ویلا

5 روز پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 205

ویلا

5 روز پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 240

ویلا

5 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 250

ویلا

5 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 400

ویلا

5 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 320

ویلا

5 روز پیش