املاک موسوی

فروش

فروش اقساطی

خرید ویلا در سیسنگان

 • متــــراژ650 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیت
3,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
3,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیت
450,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا در مازندران

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
680,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ220 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا135 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / کلیدتحویل
فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ520 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / کلیدتحویل

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان /
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ290 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا175 متر
 • موقعیت
450,000,000 تومان / کلیدتحویل

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ290 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ700 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / کلیدتحویل