مقایسه املاک

700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم سلطانی

3 هفته پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 280

ویلا

درسا

3 هفته پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 2300

ویلا

درسا

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 2300

ویلا

3 هفته پیش

950,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 650

ویلا

درسا

3 هفته پیش

950,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 650

ویلا

3 هفته پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت‌

خواب: 4متر مربع: 540

ویلا

درسا

4 هفته پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت‌

خواب: 4متر مربع: 540

ویلا

4 هفته پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 800

ویلا

درسا

4 هفته پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 800

ویلا

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

درسا

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 500

ویلا

درسا

4 هفته پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 500

ویلا

4 هفته پیش

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 290

ویلا

خانم بابایی

4 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 290

ویلا

4 هفته پیش