مقایسه املاک

خواب: 4متر مربع: 315

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

460,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 315

ویلا

2 سال پیش

متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 400

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 500

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 330

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 330

ویلا

2 سال پیش

متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

215,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

2 سال پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 250

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

2 سال پیش

خواب: 5متر مربع: 900

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

270,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5متر مربع: 900

ویلا

2 سال پیش