حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

جاده دریا

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

Mina

3 روز پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

3 روز پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

مهندس بردیا

5 روز پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

6 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

7 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
550,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرزد ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

550,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

280,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
10,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

10,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 هفته پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

2 هفته پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

2 هفته پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 هفته پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

2 هفته پیش

1,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

نواب

2 هفته پیش

4,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

2 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

نواب

2 هفته پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

Mina

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

Mina

3 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

ارغوان

3 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا در چمستان

چمستان، مازندران، ایران

متر مربع: 500

ویلا

ابراهیمی

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
9,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نوشهر اکازیون لاکچری

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

سارا ذاکری

3 هفته پیش

9,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

abolfazl7

3 هفته پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 هفته پیش

3,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
960,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

3 هفته پیش

960,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

4 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا لاکچری شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

ارغوان

4 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

4 هفته پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

1,000,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
2,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

4 هفته پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

ارغوان

4 هفته پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

abolfazl7

4 هفته پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

1 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

شهرک برند با نگهبانی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا لوکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شیک رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

شهرک برند با نگهبانی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سوپر لوکس ساحلی نوشهر

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

خانم شهره

1 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا باغ سوپر لوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 460

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 460

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

خوابگاه: ۳متر مربع: 200

ویلا

همتا توسلی

1 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

farzin

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی جاده دریا

محمودآباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Hasani

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا دوبلکس شیک منطقه زیبای چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Hasani

1 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
370,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس280 متری چمستان نعمت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

خانم شاملو

1 ماه پیش

370,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
190,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

190,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ استخر دار نور450 متری

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

خانم شاملو

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

آیناز گلزار

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

ابراهیمی

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار مبله

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی جاده دریا

محمودآباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

Hasani

1 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی جاده دریا

محمودآباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

Hasani

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نیم دوبلکس جاده دریا

محمودآباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم شاملو

1 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/نقد،کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

300,000,000تومان/نقد،کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/نقد،کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

800,000,000تومان/نقد،کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا سوپر لوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

ارغوان

2 ماه پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 250

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لاکچری استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی با قیمت عالی در رویان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

جواهری

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش