املاک موسوی

+981155226655

استخر

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ361 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا220 متر مربع
 • موقعیت
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر مربع
 • موقعیت
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا185 متر مربع
 • موقعیت
350,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا350 متر مربع
 • موقعیت
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر مربع
 • موقعیت
110,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ255 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا160 متر مربع
 • موقعیت
650,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ510 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا240 متر مربع
 • موقعیت
110,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا210 متر مربع
 • موقعیت
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا180 متر مربع
 • موقعیت
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر مربع
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ620 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر مربع
 • موقعیت
4,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر مربع
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت