املاک موسوی

+981155226655

بازارچه خرید

فروش اقساطی

خریدویلا اقساطی درشم...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا210 متر مربع
 • موقعیت
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلا اقساطی درشم...

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا110 متر مربع
 • موقعیت
620,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدملک درشمال اقساط...

 • متــــراژ210 متر مربع
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
650,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال استخر...

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر مربع
 • موقعیت
650,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال اقساط...

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر مربع
 • موقعیت
750,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال پلاک ...

 • متــــراژ265 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر مربع
 • موقعیت
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال اقساط...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال اقساط...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرکلوده
 • زیر بنـــا180 متر مربع
 • موقعیت
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلا درشمال باغی...

 • متــــراژ500 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا280 متر مربع
 • موقعیت
3,000,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال اقساط...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا1i0 متر مربع
 • موقعیت
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلا درشمال شهرک...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا165 متر مربع
 • موقعیت
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلاشمال اقساطی

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا80 متر مربع
 • موقعیت
330,000,000 تومان / قیمت کل