حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال نما سنگ

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

4 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال نما سنگ

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

4 روز پیش

300,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

4 روز پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نور جنگلی

استان مازندران، نور، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

5 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال ارزان قیمت

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

6 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

6 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
375,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

375,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان تریبلکس جنگلی اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

700,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

320,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا ارزان چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

200,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

150,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
170,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

170,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان ارزان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

4 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

اکنش

4 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
210,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

پیروزفر

4 هفته پیش

210,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال نوساز

چمستان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

پیروزفر

4 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

230,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شخصی ساز سند دار رامسر

چهارصد دستگاه، رامسر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 383

ویلا

naderGT

1 ماه پیش

4,800,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 383

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

1 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
210,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا ارزان چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

210,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان نما مدرن

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

250,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی ارزان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان لاکچری

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

110,000,000تومان/اقساطی

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان لاکچری

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اوکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان نما سنگ

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

350,000,000تومان/اقساطی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نما مدرن چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
340,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نما رومی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

340,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

420,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

110,000,000تومان/اقساطی

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان نما سنگ

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

150,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

دوبلکس چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

270,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

260,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاشمال ارزان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

320,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

700,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نما مدرن چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نما رومی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

230,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال رویان سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

samiei1

3 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش