حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

بهداد

3 روز پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

3 روز پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 روز پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

اکنش

6 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

6 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نما مدرن چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

6 روز پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نما رومی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

6 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
230,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

6 روز پیش

230,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال رویان سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

samiei1

7 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

اکنش

1 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نما مدرن چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

1 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

اکنش

1 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

اکنش

1 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
135,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

135,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

700,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نما مدرن چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

600,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

farzin

3 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

farzin

3 هفته پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

farzin

3 هفته پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

farzin

3 هفته پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

farzin

3 هفته پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

farzin

3 هفته پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
210,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

farzin

3 هفته پیش

210,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا باغ نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

alavi

4 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی جوربند

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

320,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
125,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

125,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

saharsharifi

1 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر

متر مربع: 700

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 700

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
۱۷۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا مجلل چمستان

تور چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

۱۷۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلادوبلکس نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا سیسنگان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان کوهستانی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا چمستان

نور

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
110,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

110,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

140,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

فروش فوری ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
360,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا استخردار چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

360,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
240,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا چمستان کوهستانی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
175,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

farzin

3 ماه پیش

175,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
165,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

165,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

دوبلکس نما رومی نور اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا مجلل چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

3 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

farzin

3 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
4,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 540

ویلا

farzin

3 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 540

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا چمستان کوهستانی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
210,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا همکف چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش از پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان نعمت آباد

نور

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش از پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
365,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

365,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
315,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

315,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا نیم‌پلوت چمستان

چمستان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت اباد

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
۳۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

۳۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش