املاک موسوی

+981155226655

دید دریا

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر مربع
 • موقعیت
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ255 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا280 متر مربع
 • موقعیت
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا260 متر مربع
 • موقعیت
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا275 متر مربع
 • موقعیت
140,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر مربع
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ620 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر مربع
 • موقعیت
4,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا350 متر مربع
 • موقعیت
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا330 متر مربع
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا420 متر مربع
 • موقعیت
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ280 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر مربع
 • موقعیت
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ550 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا750 متر مربع
 • موقعیت
350,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا600 متر مربع
 • موقعیت
5,500,000,000 تومان / پیش پرداخت