حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
620,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

42 دقیقه پیش

620,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

42 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

مهندس بردیا

42 دقیقه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

42 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

43 دقیقه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

43 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

43 دقیقه پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

43 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

ارغوان

43 دقیقه پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

43 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

43 دقیقه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

43 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا مازندران

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

ارغوان

47 دقیقه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

47 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

مهندس بردیا

7 ساعت پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

7 ساعت پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

7 ساعت پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

7 ساعت پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ارغوان

7 ساعت پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ارغوان

7 ساعت پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

7 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 110

ویلا

شریعتی

7 ساعت پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 110

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

8 ساعت پیش

570,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 145

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 145

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 100

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 100

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در رویان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

1 روز پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
440,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان مستقل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

440,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

1 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

1 روز پیش

270,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
340,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

1 روز پیش

340,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 165

کلنگی

ارغوان

1 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

کلنگی

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
780,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

hoseyni

1 روز پیش

780,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

1 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

1 روز پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

hoseyni

1 روز پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 190

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 190

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 120

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال شهرکی

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

2 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 420

ویلا

مهندس بردیا

2 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 420

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
340,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

2 روز پیش

340,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 200

ویلا

farzin

3 روز پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا مازندران

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 280

ویلا

خانم متین

4 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 280

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

خانم متین

4 روز پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال اقساطی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نور شهرکی

نور، مازندران، ایران

متر مربع: 230

ویلا

ابراهیمی

4 روز پیش

700,000,000تومان

متر مربع: 230

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

4 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش