مقایسه املاک

2,100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 665

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

2,100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 665

ویلا

3 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

190,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 204

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

190,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 204

ویلا

3 روز پیش

7,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 7متر مربع: 1000

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

7,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 7متر مربع: 1000

ویلا

3 روز پیش

2,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 330

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

2,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 330

ویلا

3 روز پیش

2,600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 380

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

2,600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 380

ویلا

3 روز پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 270

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 270

ویلا

3 روز پیش

330,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

330,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 285

ویلا

خانم راد

5 روز پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 285

ویلا

5 روز پیش