مقایسه املاک

3,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1000

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

3,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1000

ویلا

2 ساعت پیش

4,900,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 620

ویلا

خانم راد

2 هفته پیش

4,900,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 620

ویلا

2 هفته پیش

1,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 6متر مربع: 500

ویلا

خانم راد

4 هفته پیش

1,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 6متر مربع: 500

ویلا

4 هفته پیش

4,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 800

ویلا

خانم راد

1 ماه پیش

4,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 800

ویلا

1 ماه پیش

6,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 800

ویلا

خانم راد

3 ماه پیش

6,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 800

ویلا

3 ماه پیش

7,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 7متر مربع: 1000

ویلا

خانم راد

3 ماه پیش

7,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 7متر مربع: 1000

ویلا

3 ماه پیش

2,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 330

ویلا

خانم راد

3 ماه پیش

2,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 330

ویلا

3 ماه پیش

6,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 700

ویلا

خانم راد

3 ماه پیش

6,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 700

ویلا

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 300

ویلا

خانم عبدی

4 ماه پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش