املاک موسوی

+981155226655

فلت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ235 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا110 متر مربع
 • موقعیت
320,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ255 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا160 متر مربع
 • موقعیت
650,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا120 متر مربع
 • موقعیت
350,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ211 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا110 متر مربع
 • موقعیت
450,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا120 متر مربع
 • موقعیت
210,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا110 متر مربع
 • موقعیت
270,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در مازندرا...

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر مربع
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا100 متر مربع
 • موقعیت
280,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ230 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا90 متر مربع
 • موقعیت
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
450,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ210 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا90 متر مربع
 • موقعیت
230,000,000 تومان / پیش پرداخت