مقایسه املاک

360,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

خانم سلطانی

3 ماه پیش

360,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 400

ویلا

خانم سلطانی

5 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم سلطانی

5 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

600,000,000تومان/تحویل کلید

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم سلطانی

6 ماه پیش

600,000,000تومان/تحویل کلید

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم سلطانی

6 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

600,000,000تومان/نصف قیمت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم سلطانی

6 ماه پیش

600,000,000تومان/نصف قیمت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

460,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

خانم سلطانی

6 ماه پیش

460,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

600,000,000تومان/نصف قیمت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم سلطانی

6 ماه پیش

600,000,000تومان/نصف قیمت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 750

ویلا

خانم سلطانی

6 ماه پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 750

ویلا

6 ماه پیش