خرید ویلا در چمستان بهدشت

خرید ویلا فلت در بهدشت

 • متــــراژ۱۸۰ متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

دوبلکس جنگلی شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا در بهدشت جنگلی اقساطی

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا۵۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال مدرن در بهدشت

 • متــــراژ۲۸۰ متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ210 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس جنگلی بهدشت

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا۲۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای نیم پیلوت در شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ در منطقه ای جنگلی در شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا شهرکی در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
370,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
420,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا98 متر
 • موقعیت
110,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان نما سنگ

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان / اقساطی
تماس با مشاور

ویلا چمستان نما سنگ

 • متــــراژ170 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
150,000,000 تومان / اقساطی
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ130 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا265 متر
 • موقعیت
110,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ130 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا265 متر
 • موقعیت
110,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ120 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
100,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ100 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
240,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ130 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا باغ چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
230,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ140 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
260,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ110 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
210,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرچمستان بهدشت
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
210,000,000 تومان /
تماس با مشاور