حدود قیمت: از به

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

7 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

7 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

7 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی

استان مازندران، نور، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

8 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
285,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

بهداد

8 ماه پیش

285,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان نما رومی

نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

8 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ماه پیش