حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان کوهستانی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

6 ماه پیش