خرید ویلا در نور جاده جنگلی چمستان

ویلا باغ کلاسیک استخردار جنگلی

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای جنگلی در شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش کاخ ویلا استخردار

 • متــــراژ900 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتجنگلی
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ130 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
110,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان نعمت آباد

 • متــــراژ160 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / پیش از پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ140 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیت
100,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا نور

 • متــــراژ125 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
230,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ160 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
140,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش همکف ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
170,000,000 تومان /
تماس با مشاور

خرید ویلا نور

 • متــــراژ160 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیت
230,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ135 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ140 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
230,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ130 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان /
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ190 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان /
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ150 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا نور

 • متــــراژ100 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا همکف نما سنگ

 • متــــراژ150 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان /
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا نور

 • متــــراژ170 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
240,000,000 تومان /
تماس با مشاور