خرید ویلا در رویان

فروش اقساطی

خرید ویلا باغ در شمال

 • متــــراژ۸۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۵۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید و فروش ویلا دوبلکس ساحلی در شمال

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ230 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
200,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا ارزان شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
110,000,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ550 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ275 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا لوکس

 • متــــراژ245 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال لاکچری

 • متــــراژ200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری ارزان

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

ویلا لاکچری ارزان

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

ویلا فلت شمال تا 200 میلیون

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا فلت شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ280 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا223 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

قیمت ویلا شهرکی

 • متــــراژ230 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
3,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال شهرکی جنگلی

 • متــــراژ340 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,200,000,000 تومان / مبلغ کل