+989125128392

خرید ویلا در رویان

ویلادوبلکس شهرکی دررویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال تریبلکس سنددار در رویان

 • متــــراژ900 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال مدرن دوبلکس در رویان،ونوش

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال دوبلکس شهرکی درمنطقه رویان

 • متــــراژ475 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس استخردار درمنطقه رویان

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلااستخردار شهرکی درمنطقه رویان

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس وازیوار

 • متــــراژ600 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس در شمال رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ840 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس ساحلی

 • متــــراژ1200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتساحلی
8,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی رویان

 • متــــراژ380 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,380,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ370 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس شهرکی درمنطقه رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلاباغ سنددار در شمال-رویان

 • متــــراژ850 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن استخردار در شمال-رویان

 • متــــراژ240 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا استخردار شهرکی درمنطقه رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا تریبلکس در رویان-شمال

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس در شمال-رویان

 • متــــراژ530 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال رویان

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس سنددار رویان

 • متــــراژ570 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا223 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال دوبلکس باغی در رویان

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال مدرن استخردار در رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت