حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

انارور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

گلزاده

2 هفته پیش

500,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان/نصف این مبلغ نقد مابقی اقساط یا معاوضه
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا شمال

انارور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

ایمان آرامش

2 هفته پیش

500,000,000تومان/نصف این مبلغ نقد مابقی اقساط یا معاوضه

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان/نصف این مبلغ پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی در شمال

سنگسرا، انارور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

گلزاده

3 هفته پیش

600,000,000تومان/نصف این مبلغ پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوساز در شمال

انارور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش