حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

کجور را بیشتر بشناسید

کجور را بیشتر بشناسید

اين بخش در سال ۱۳۶۹تحت نام بخش کجور ايجاد گرديد. در حال حاضر با جمعيتي معادل ۱۲۷۸۶ نفر به ۳۵۹۱ خانوار بر اساس آمار سرشماري نفوس و مسكن ۱۳۸۵ سرويس مي دهد. به لحاظ قرارگيري و نحوه مکان يابي جغرافيايي کاملاً کوهپایه ایی و کوهستانی می باشد. مرکزيت اين بخش روستای پول مي باشد که […]