مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

165,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

2 سال پیش

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

65,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 350

ویلا

2 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل
1 4 385x258 - ویلا شهرکی با ویو جنگل

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل
2 2 385x258 - ویلا ۳۰۰ متری شهرکی نور

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

2 سال پیش