حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اوکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور چمستان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

10 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

10 ماه پیش