مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 280

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 280

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 280

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

12 ماه پیش

200,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

12 ماه پیش