مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

10 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

10 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

10 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

11 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 185

ویلا

بهداد

12 ماه پیش

300,000,000تومان/اقساطی

خواب: 3متر مربع: 185

ویلا

12 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 280

ویلا

بهداد

1 سال پیش

320,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 280

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 265

ویلا

بهداد

1 سال پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 265

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

1 سال پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 145

ویلا

بهداد

1 سال پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 145

ویلا

1 سال پیش