حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/اقساطی
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

300,000,000تومان/اقساطی

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

320,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

230,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
125,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

125,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش