مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 380

ویلا

قربانلو

9 ماه پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 380

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 240

ویلا

کوزه گر

9 ماه پیش

440,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 240

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 1000

ویلا

قربانلو

9 ماه پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 1000

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 310

ویلا

قربانلو

9 ماه پیش

1,500,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 310

ویلا

9 ماه پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 260

ویلا

جواهری

9 ماه پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 260

ویلا

9 ماه پیش