حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 120

ویلا

جواهری

18 ساعت پیش

350,000,000تومان

متر مربع: 120

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 220

ویلا

جواهری

18 ساعت پیش

600,000,000تومان

متر مربع: 220

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ملک در چمستان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

جواهری

18 ساعت پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

جواهری

18 ساعت پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

جواهری

18 ساعت پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

18 ساعت پیش

رهن و اجاره فروش فوری
400,000,000تومان
رهن و اجاره فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

جواهری

1 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

جواهری

1 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

رهن و اجاره فروش فوری
350,000,000تومان
رهن و اجاره فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

جواهری

1 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

جواهری

1 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

جواهری

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان

متر مربع: 200

ویلا

جواهری

3 روز پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 200

ویلا

جواهری

3 روز پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستلن

متر مربع: 140

ویلا

جواهری

3 روز پیش

380,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

متر مربع: 150

ویلا

جواهری

4 روز پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

جواهری

4 روز پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

متر مربع: 110

ویلا

جواهری

4 روز پیش

170,000,000تومان

متر مربع: 110

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

جواهری

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلاچمستان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

جواهری

4 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان اقساطی

متر مربع: 115

ویلا

جواهری

4 روز پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 115

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

ویلا

جواهری

7 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

7 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

7 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/09115769004
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

متر مربع: 90

ویلا

جواهری

7 روز پیش

150,000,000تومان/09115769004

متر مربع: 90

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان فروش فوری

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

جواهری

7 روز پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا اقساطی چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
580,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا اقساطی چمستان

متر مربع: 140

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

580,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال اقساطی

متر مربع: 130

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
215,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 230

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

215,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا اقساطی چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال اقساطی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال اقساطی

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
390,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال اقساطی

متر مربع: 120

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

390,000,000تومان

متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان اقساطی

متر مربع: 200

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا اقساطی جمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

جواهری

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 115

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 115

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا اقساطی چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا اقساطی چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
330,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

330,000,000تومان

متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

350,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا مازندران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی زیر قیمت

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
880,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا مازندران زیر قیمت

متر مربع: 330

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

880,000,000تومان

متر مربع: 330

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا 500 متری مازندران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ملک مازندران

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

متر مربع: 130

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

متر مربع: 160

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا مازندران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/کلیدتحویل 
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

متر مربع: 160

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان/کلیدتحویل 

متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/کلیدتحویل 
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا لوکس شمال

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

800,000,000تومان/کلیدتحویل 

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا مازندران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا lhcknvhk

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

250,000,000تومان

متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

متر مربع: 80

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 80

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا اقساطی جمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا 150 متری چمستان

متر مربع: 80

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

240,000,000تومان

متر مربع: 80

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی

متر مربع: 130

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی با قیمت عالی

متر مربع: 200

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

4,000,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

متر مربع: 130

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

250,000,000تومان

متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا 400 متری در چمستان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی فروش فوری

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا250 متری در چمستان

متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی با موقعیت بسیار مناسب

متر مربع: 120

ویلا

جواهری

2 هفته پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شهرکی 400 متری

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا 900 متری فروش فوری

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا اقساطی جمستان

متر مربع: 100

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

200,000,000تومان

متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا لوکس

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ چمستان

متر مربع: 140

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگی 240 متر با الاچیق

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/پیش

متر مربع: 80

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

100,000,000تومان/پیش

متر مربع: 80

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
580,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی با قیمت عالی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

580,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نما سنگی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا فلت ۲۰۰ متری

متر مربع: 100

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

260,000,000تومان

متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال رویان ۹۰۰ متر

متر مربع: 140

ویلا

جواهری

3 هفته پیش

800,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش