حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

همتا توسلی

6 ماه پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی نور

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

همتا توسلی

6 ماه پیش

420,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

همتا توسلی

6 ماه پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

همتا توسلی

6 ماه پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش