حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

7 ساعت پیش

500,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

7 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

3,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
510,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

510,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

600,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا مازندران

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا مازندران

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

19 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
925,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا سنددار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

مهندس بردیا

19 ساعت پیش

925,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

19 ساعت پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

کوزه گر

19 ساعت پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوساز حومه سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهندس بردیا

19 ساعت پیش

650,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید کاخ ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

گلزاده

19 ساعت پیش

5,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

گلزاده

19 ساعت پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

گلزاده

19 ساعت پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

گلزاده

19 ساعت پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

19 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

مهندس بردیا

19 ساعت پیش

750,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شهرک جنگلی نوساز

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

مهندس بردیا

19 ساعت پیش

750,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

گلزاده

19 ساعت پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
7,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلاباغ از جاده تا ساحل در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

19 ساعت پیش

7,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در شهرک ساحلی به قیمت سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 288

ویلا

مهندس بردیا

19 ساعت پیش

1,450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 288

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 522

ویلا

مهندس بردیا

2 روز پیش

1,400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 522

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلاباغ در ونوش رویان نوشهر

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1700

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

3,500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 6متر مربع: 1700

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
1,250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 523

ویلا

مهندس بردیا

2 روز پیش

1,250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 523

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

جواهری

2 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

مهندس بردیا

2 روز پیش

900,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 370

ویلا

مهندس بردیا

2 روز پیش

900,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 370

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

2,100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

3,500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

3,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

1,600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,550,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

1,550,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

3,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا مازندران

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,700,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

1,700,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
550,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

550,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

1,350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

1,100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
950,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

950,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش

ویلا دوبلکس در منطقه نور

نور، مازندران، ایران

خوابگاه: ۴متر مربع: 300

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰

خوابگاه: ۴متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

3 روز پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
275,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

275,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
1,050,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

1,050,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
325,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

325,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
375,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

375,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 160

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

3 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

3 روز پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 140

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

کوزه گر

3 روز پیش

370,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا دوبلکس رویان

رویان، استان مازندران، ایران

خوابگاه: ۴

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۴

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
475,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

3 روز پیش

475,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

4 روز پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

گلزاده

4 روز پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

4 روز پیش