حدود قیمت: از به

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاچمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

سحر شریفی

3 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

سحر شریفی

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سحر شریفی

3 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا فلت چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

abolfazl7

6 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس رویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

abolfazl7

8 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا دوبلکس نور

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

abolfazl7

9 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/15000000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس نور

مازندران شهر نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

abolfazl7

9 ماه پیش

500,000,000تومان/15000000

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان/200000000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس چمستان

نور، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

9 ماه پیش

650,000,000تومان/200000000

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش