مقایسه املاک

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 230

ویلا

ابوالفضل کیا

7 ماه پیش

500,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 230

ویلا

7 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

ابوالفضل کیا

7 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

7 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

ابوالفضل کیا

8 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

8 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

ابوالفضل کیا

9 ماه پیش

500,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

ابوالفضل کیا

9 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

سحر شریفی

9 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

سحر شریفی

9 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

سحر شریفی

9 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

ابوالفضل کیا

10 ماه پیش

250,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

10 ماه پیش