حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نور

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

abolfazl7

5 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال جنگلی

نور، مازندران، ایران

متر مربع: 180

ویلا

abolfazl7

5 ماه پیش

600,000,000تومان

متر مربع: 180

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

9 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش