حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلیدتحویل 
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

شایگان

3 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلیدتحویل 
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

شایگان

3 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

شایگان

3 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

شایگان

3 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

شایگان

3 ماه پیش

420,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

استان تهران، خیابان ویلا دشت، ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

خانم شاملو

3 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

نعمت آباد، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

شایگان

3 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش