حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش
61,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

61,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل ۳۲۰
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل ۳۲۰

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروشفروش فوری
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
78,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در منطقه نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

78,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چلندر نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ ارزان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

190,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروشفروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شهرکی با ویو جنگل

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروشفروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ۳۰۰ متری شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروشفروش فوری
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شهرکی جنگلی

چمستان, مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع140: 300

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع140: 300

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروشفروش فوری
115,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ۳۰۰ متری نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

115,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 145

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 145

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ساحلی فول امکانات

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروشفروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر ۴۱۰ متری اکازیون

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع170: 410

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع170: 410

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
310,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

310,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ۳۵۰ متری اکازیون نوشهر

نوشهر, مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

1 سال پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ چلک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در نوشهر

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

خانم کثیری

1 سال پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 سال پیش