حدود قیمت: از به

yasiii

خرید و فروش فروش اقساطی
275,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

yasiii

18 ساعت پیش

275,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yasiii

18 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

18 ساعت پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

yasiii

18 ساعت پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

yasiii

2 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاچمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yasiii

3 روز پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
910,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

باغ ویلا نوشهر

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

yasiii

3 روز پیش

910,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

متر مربع: 180

ویلا

yasiii

4 روز پیش

800,000,000تومان

متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاچمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

yasiii

4 روز پیش

560,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

yasiii

5 روز پیش

1,450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

yasiii

5 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yasiii

6 روز پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

6 روز پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
310,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

yasiii

7 روز پیش

310,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 210

ویلا

yasiii

7 روز پیش

600,000,000تومان

متر مربع: 210

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

yasiii

7 روز پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
660,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

660,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان دوبلکس

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا سیسنگان اوکازیون

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

2,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
910,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان دوبلکس

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

910,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
330,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

330,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
730,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

730,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
730,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

730,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

430,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yasiii

1 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر مبله

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
510,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

510,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان دوبلکس

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

430,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
580,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاچمستان دوبلکس

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاچمستان دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
440,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان استخردار

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

440,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

yasiii

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

yasiii

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
510,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

3 هفته پیش

510,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

yasiii

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

yasiii

2 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاباغ نوشهر

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
5,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان استخردار

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 720

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

5,500,000,000تومان

متر مربع: 720

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاشمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

360,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاشمال جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاشمال جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 85

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 85

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر لاکچری

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
470,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان دوبلکس

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اوکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
470,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلانوشهر دوبلکس

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
580,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 215

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 215

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاشمال شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر دوبلکس

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال اوکازیون

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

3,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر شهرکی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال ساحلی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 315

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 315

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
530,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان مستقل

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

530,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاشمال جنگلی

محمودآباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر دوبلکس

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

680,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان مبله

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان لاکچری

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

2,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
530,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

530,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان قیمت

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 1700000000متر مربع: 300

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1تومان

تخت: 1700000000متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر لاکچری

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

آپارتمان نور ساحلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 94

آپارتمان

yasiii

3 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 94

آپارتمان

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال مستقل

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 245

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 245

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
210,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
660,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

660,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

کلنگی

yasiii

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

کلنگی

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 1397متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 1397متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
212,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

زمین رویان

رویان، استان مازندران، ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 1

زمین

yasiii

3 ماه پیش

212,800,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 1

زمین

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
8,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

yasiii

4 ماه پیش

8,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
8,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

yasiii

4 ماه پیش

8,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
8,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر لاکچری

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 7متر مربع: 900

کلنگی

yasiii

4 ماه پیش

8,500,000,000تومان

تخت: 7متر مربع: 900

کلنگی

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

yasiii

4 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان