حدود قیمت: از به

خانم نیازی

  خرید و فروشفروش فوری
  1,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  1 هفته پیش

  1,800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم نیازی

  1 هفته پیش

  1,400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  420,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  420,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  1,800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 110

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  متر مربع: 110

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  1,300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  530,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  530,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  730,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  730,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  1,700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 هفته پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم نیازی

  3 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم نیازی

  3 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم نیازی

  3 هفته پیش

  1,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  830,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  830,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  1,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  760,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال اقساطی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  760,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  720,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  720,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  2,300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  730,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  730,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  460,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  460,000,000تومان

  متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  1,430,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  4 هفته پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا درشمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  3,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاشمال اقساطی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  1,400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال مبله

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  550,000,000تومان

  متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,500,000,000,888تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  1,500,000,000,888تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  1,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلادر شمال اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلادر شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  1,600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر ساحلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاباغ چمستان

  نور چمستان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  1 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان استخردار

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا باغ نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا باغ نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا در چمستان شهرکی

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاباغ نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  1,600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان شهرکی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  1,550,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  4,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  4,700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  6,300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان شهرکی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  6,300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر تریبلکس

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  3,700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  10,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 410

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  10,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 410

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان جنگلی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  2,200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  7,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا باغ نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  7,000,000,000تومان

  متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  8,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر ساحلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 650

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  8,500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 650

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  6,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلاباغ نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  6,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  4,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان جنگلی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  4,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  610,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  610,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان دوبلکس

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  420,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  420,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 190

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 190

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 310

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  2,700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 310

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  950,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  950,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نور مبله

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  680,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نور جنگلی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  680,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نور شهرکی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاچمستان دوبلکس

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نور شهرکی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  570,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  570,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  2,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 310

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 310

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاچمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 70

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 70

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  950,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان شهرکی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  950,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  275,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  275,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان جنگلی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاچمستان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  910,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  باغ ویلا نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  910,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  560,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاچمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  560,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  660,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  660,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان دوبلکس

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا سیسنگان اوکازیون

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  2,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  910,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان دوبلکس

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 170

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  910,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  730,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان شهرکی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  730,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  730,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 170

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  730,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نور شهرکی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان شهرکی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر مبله

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان شهرکی

  رویان، مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  510,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  510,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان دوبلکس

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم نیازی

  3 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  580,000,000تومان