حدود قیمت: از به

شریعتی

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  شریعتی

  17 ساعت پیش

  230,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  17 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  140,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  شریعتی

  17 ساعت پیش

  140,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  17 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  140,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  شریعتی

  17 ساعت پیش

  140,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  17 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  شریعتی

  23 ساعت پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  23 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا باغ نمارومی سعادت آباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

  ویلا

  شریعتی

  1 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نعمت آباد

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

  ویلا

  شریعتی

  1 روز پیش

  230,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلااستخردار چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  شریعتی

  1 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  200,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  150,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  200,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  170,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  130,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  270,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  270,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  200,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  230,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  150,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  2 روز پیش

  180,000,000تومان/کلیدتحویل

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  180,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  230,000,000تومان/کلیدتحویل

  متر مربع: 150

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  220,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  220,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  230,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  230,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  180,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  170,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  160,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 130

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  160,000,000تومان/کلیدتحویل

  متر مربع: 130

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  135,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  شریعتی

  3 روز پیش

  135,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  180,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  250,000,000تومان/کلیدتحویل

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  340,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  340,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  230,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  230,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4خواب 3مسترمتر مربع: 280

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  350,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4خواب 3مسترمتر مربع: 280

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 250

  ویلا

  شریعتی

  4 روز پیش

  250,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 250

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 210

  ویلا

  شریعتی

  5 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 210

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 300

  ویلا

  شریعتی

  5 روز پیش

  280,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 300

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  شریعتی

  5 روز پیش

  180,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  140,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  شریعتی

  5 روز پیش

  140,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  شریعتی

  5 روز پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  160,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  شریعتی

  5 روز پیش

  160,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  شریعتی

  5 روز پیش

  150,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  شریعتی

  5 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  170,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,000,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 310

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  1,000,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 310

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  420,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  420,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  200,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  150,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  150,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  متر مربع: 110

  ویلا

  شریعتی

  6 روز پیش

  150,000,000تومان/کلیدتحویل

  متر مربع: 110

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  130,000,000تومان/کلیدتحویل

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4خواب 3مسترمتر مربع: 300

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  700,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4خواب 3مسترمتر مربع: 300

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جاده جنگلی ایزدشهر

  ایزدشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جاده جنگلی ایزدشهر

  ایزدشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  270,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4خواب 3مسترمتر مربع: 250

  آپارتمان

  شریعتی

  1 هفته پیش

  270,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4خواب 3مسترمتر مربع: 250

  آپارتمان

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا محمودآباد شمال

  محمودآباد، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 260

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  280,000,000تومان/کلیدتحویل

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 260

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  120,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  آمل، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  120,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4خواب ۳مسترمتر مربع: 320

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  700,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4خواب ۳مسترمتر مربع: 320

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نور شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  300,000,000تومان

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا محمودآباد شمال

  محمودآباد، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 300

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 300

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  120,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال جنگلی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  120,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا محمودآباد شمال

  محمودآباد، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 160

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 130

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نور شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 110

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 110

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 300

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 300

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  نور، مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  شریعتی

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال نور

  ویلا

  شریعتی

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  2 هفته پیش