حدود قیمت: از به

servati2018

مشاور ارشد ویلاهای شمال مازندران

مشاور در امر خرید و فروش انواع ویلا و زمین در منطقه نور و چمستان و نوشهر و محموداباد و ایزدشهر

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان ارزان

اپادانا چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

24 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

24 ساعت پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

servati2018

3 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

servati2018

4 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ساحلی در نوشهر

سیسنگان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

4 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

4 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان ارزان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

4 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 روز پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

90,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پرداخت با اقساط
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

200,000,000تومان/پرداخت با اقساط

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
120,000,000تومان/پرداخت با اقساط
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

120,000,000تومان/پرداخت با اقساط

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/پرداخت با اقساط
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نور

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پرداخت با اقساط

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور شهرکی

جاده نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نور سنددار

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید زمین در رویان

نور و رویان

متر مربع: 500

زمین

servati2018

1 هفته پیش

300,000,000تومان/کلا

متر مربع: 500

زمین

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان باغی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

servati2018

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در سیسنگان جنگلی

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

2 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

servati2018

2 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان ارزان

جاده چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

servati2018

2 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور شهرکی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

2 هفته پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور اقساطی

نور

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

2 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان ارزان

چمستان اهودشت

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

servati2018

3 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

servati2018

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

3 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان استخردار

چمستان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

3 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

3 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

جاده چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

servati2018

3 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
480,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان باغی

نور

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

480,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان استخردار

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور به رویان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا در نوشهر ساحلی

سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

2,500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

اهودشت چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

750,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نور جنگلی

نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور جنگلی

جاده نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

750,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

جاده نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نور شهرکی

نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا باغ چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

کلنگی

servati2018

1 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

کلنگی

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر

تخت: 3متر مربع: 120

کلنگی

servati2018

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

کلنگی

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در چمستان جنگلی

سعادت اباد چمستان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

نور

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
550,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

550,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان سندار

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

280,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
185,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان ارزان

چمستان جاده دریا

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

185,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/الباقی اقساط
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان ارزان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

280,000,000تومان/الباقی اقساط

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
550,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان سنددار

متر مربع: 250

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

550,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,200,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نوشهر استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

1,200,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
485,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

485,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور اقساطی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
335,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

335,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
255,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

255,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,500,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
345,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

345,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
360,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

360,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

320,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور اقساطی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

650,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
825,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

825,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
285,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

285,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 130

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

280,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

متر مربع: 250

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید زمین در نور

متر مربع: 500

زمین

servati2018

3 ماه پیش

150,000,000تومان

متر مربع: 500

زمین

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلادرنوشهر

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلادر نور دوبلکس

نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان ساحلی

نور

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
950,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

950,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در نور فروش فوری

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور ویژه تعطیلات

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

450,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان استخردار

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

200,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

ویلا باغ در نور ارزان

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
230,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان شرایطی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

230,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
185,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان زیر قیمت

چمستان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

185,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

350,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

300,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
190,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان زیر قیمت

تخت: 3متر مربع: 90

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

190,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 90

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی در نور

نور

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

350,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
22,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا ارزان در چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

22,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلای ارزان در چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در ایزدشهر نور

ایزدشهر

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

300,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
385,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

385,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
950,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان

متر مربع: 450

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

950,000,000تومان/توافقی

متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,800,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر ساحلی

نوشهر، نوشهر، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,200,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

1,200,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور شرایطی

نور

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

450,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
185,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

185,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,800,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

2,800,000,000تومان/توافقی

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
550,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور شهرکی

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

550,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
485,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

485,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
295,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان شهرکی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

295,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
285,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

285,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
225,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

225,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
55,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور استخردار

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

55,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
240,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

240,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

نور

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

650,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
180,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان جنگلی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

180,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در چمستان باغی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

250,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

750,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نعمت اباد

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

350,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
285,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور باغی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

285,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور ییلاقی

نور

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
280,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور جنگلی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

280,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور ییلاقی

نور

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
225,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

225,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر

متر مربع: 400

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

1,200,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

220,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
390,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر استخردار

نور

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

390,000,000تومان/توافقی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

650,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
295,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان مبله

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

295,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
330,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان زیر قیمت

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

330,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور شهرکی

نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

500,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
320,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان سنددار

چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

320,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
385,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور زیر قیمت

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

385,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان اقساطی

جاده چمستان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

220,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
850,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر زیر قیمت

نرسیده به سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

850,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان شهرکی

سعادت اباد

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

320,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
385,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور دوبلکس

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

385,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
800,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان ییلاقی

استان مازندران، جاده چمستان, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

800,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

250,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در چمستان

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

450,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
385,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور استخردار

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

385,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
550,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور شهرکی

چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

550,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
260,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان خوش منظره

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

260,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
225,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان همکف

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

225,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
425,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان سنددار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

425,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

650,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
285,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

285,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان/توافقی
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان لوکس

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

750,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
495,000,000تومان/کلا